Katedra tance otevírá kombinované studium pedagogiky tance

Přihlášky do listopadu 2022

Katedra tance HAMU otevírá další běh kombinovaného programu Pedagogiky tance

Předloni se po třiceti letech otevřelo znovu kombinované studium Pedagogiky tance na pražské HAMU. Přivítalo dvanáct studentů ve čtyřech specializacích, kteří budou na podzim vstupovat do závěrečného třetího ročníku a aspirovat na titul bakalář umění (BcA.). Do akademického roku 2023/24 je tak katedra tance připravena přijmout dalších 14 uchazečů. Fakulta právě vyhlašuje podmínky přijímacího řízení, přihlášky bude možné zasílat do 30. listopadu 2022

Vysokoškolské studium tanečních oborů v dálkové formě je dlouho poptávanou možností, jak si při profesní praxi, kterou tanečníci nastupují velmi mladí v době nejlepší fyzické kondice, doplnit potřebné vzdělání. Vzhledem ke krátké interpretační kariéře se mnoho tanečníků uchyluje právě k pedagogické praxi. Tanec je oproti jiným uměleckým disciplínám zaměřen kromě jiných dovedností právě na vrcholový fyzický výkon a na pedagogy jsou tak kladeny vysoké nároky. Je vyžadováno vzdělání v oblasti anatomie, fyziognomie, kineziologie, psychosomatiky, psychologie a dalších disciplín spolu s dokonalým zvládnutím metodiky tanečních technik. Zároveň tato teorie nemůže probíhat bez závislosti na praktické aplikaci nových poznatků, proto je program zaměřen právě na propojení profesní praxe se studiem.

Jak studium probíhá a na co se zaměřuje?

„Akademické vzdělání poskytuje aktivním profesionálům nejen odborné znalosti z taneční didaktiky, ale také kulturní a umělecký kontext oboru a otevírá tak umělcům další uplatnitelné vědomosti a obohacené zkušenosti,“ argumentuje prof. Václav Janeček, prorektor AMU, dlouholeté snahy o zavedení dálkového studia.

Program probíhá formou kombinace kontaktní a bezkontaktní výuky v poměru 1:4, v praxi to tedy znamená, že na 10 hodin prezenčního setkání za semestr připadá přibližně 40 hodin distančního studia. Studenti se osobně setkávají se svými pedagogy většinou jedenkrát za měsíc, a to od října do června.

„Oproti prezenčnímu studiu je daleko více akcentováno samostudium, což obnáší širokou škálu aktivit, jež jsou náročné na čas a studentovu vnitřní disciplínu v plnění zadaných úkolů,“ vysvětluje garantka programu Andrea Opavská náročnost této formy studia.

„Jedná se například nastudování zadané literatury k daným tématům, systematické a praktické ověřování si probraných témat ve své pedagogické praxi a následné konzultace s pedagogem daného předmětu na základě pořízeného videozáznamu z výuky, absolvování určitého počtu observací u doporučených pedagogů a vytváření strukturovaného záznamu, vyhledávání a shromažďování odborných informací, které se týkají probíraných témat atd. V rámci bezkontaktní výuky je kladen velký důraz na rozvoj kritického myšlení studenta, který je zároveň veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.“

Nová specializace Taneční výchova

První přijímací zkoušky se konaly na jaře 2020 a jejich průběh i následný první rok studia byl samozřejmě značně poznamenán pandemií. Studenti nastoupili do čtyř specializací: Klasický tanec, Lidový tanec, Moderní a současný tanec a nově také Taneční výchova. Právě ta zaznamenala největší poptávku. Zaměřuje se na rozvoj samostatné a tvůrčí pedagogické práce pedagoga taneční výchovy a jeho odbornosti při práci s dítětem s přihlédnutím k charakteristikám daného období vývoje jedince. Velkým přínosem kombinovaného studia tohoto oboru je spolupráce a kontakt s profesionálním tanečním světem, který přináší do práce s dětmi inspiraci, pro studujícího pedagoga je zdrojem informací z aktuálního dění na taneční platformě a vybavuje studenty vlastní tanečně pohybovou zkušeností.

„Student této specializace získá elementární informace, týkající se potřeb dítěte v daném věku. Bude seznámen s vhodnými motivacemi a inspiracemi, které se u dětí rozvíjí pohybem a tvořivou prací. Podstatou je projev dítěte, jeho harmonický rozvoj, přirozený pohyb, tvořivost a rozvoj celé dětské osobnosti,“ komentuje náplň studia hlavní pedagožka tohoto oboru, Lucie Hlaváčková.

„Cílem oboru je seznámit se se základními charakteristikami a specifikami taneční výchovy dětí jednotlivých věkových kategorií od předškolního věku po starší školní věk a zároveň naučit se pracovat s představou a přiměřeným způsobem umět zprostředkovat pohybové principy. Hlavním tématem, které prochází celou výukou, je kreativita a vědomé rozvíjení emocionální, psychické a fyzické stránky osobnosti dítěte,“ dodává.

 Jaké předpoklady musí uchazeč splňovat?

Kontaktní lekce nepokrývají pohybové tréninky a techniky. Uchazeč, který projeví zájem o studium pedagogiky tance v kombinované formě, by měl mít již vlastní profesní zkušenost, interpretační nebo pedagogickou. Musí mít možnost své získané informace aplikovat v praxi a tím si ověřovat jejich funkčnost.

Spolu s přihláškou je nutno do 30. listopadu 2022 zaslat také motivační dopis s důrazem na zamýšlené zaměření (klasický tanec / moderní a současný tanec / lidový tanec / taneční výchova), doklad o víceleté praxi v oboru a video s ukázkou vlastního pedagogického výstupu a koncepci tréninku pro další kolo. Na základě dodaných materiálů komise rozhodne o postupu uchazečů k vykonání dalšího kola přijímacího řízení v lednu 2023. To zahrnuje kromě pedagogického výstupu a pohovoru také prověrku ze znalosti kulturního prostředí, dějin umění, hudby a tance. Další informace je možné nalézt na webových stránkách Hudební a taneční fakulty AMU.

Více informací: https://www.hamu.cz/cs

Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D. 

vedoucí Katedry tance

pro Taneční magazín

HAMU prodloužila uzávěrku přihlášek pro dálkové studium tance

A zároveň umožnila zaslat domácí video

Studovat a zároveň tančit. Skloubit uměleckou kariéru se vzděláním nebylo v tanci možné už třicet let. Poprvé od revoluce se v září otevře kombinované studium pedagogiky tance na pražské HAMU. I proto se fakulta rozhodla vzhledem k situaci prodloužit uzávěrku pro přihlášky do 30. dubna 2020.

První kolo přijímacího řízení probíhá korespondenčně na základě dodaných podkladů: životopisu, motivačního dopisu a videoukázky pedagogického výstupu. Pokud však podmínky uchazečů neumožňují natočení ukázky z reálné pedagogické praxe, přijímá katedra jako platná i domácí videa, v nichž uchazeč sám metodicky předvede, zadá a vysvětlí zvolené prvky, principy a techniku vybraného zaměření. Komise posuzuje pedagogické vystupování, vysvětlení principů pohybu, přesné zadání do hudby, metodické uvažování, upozornění na možné chyby a hlasovou prezentaci. Úspěšní kandidáti budou pozváni na druhé, prezenční kolo, jehož termín zatím zůstává stanoven na 5. a 6. června.

„Rozumíme nelehké situaci, kterou je celý kulturní sektor postižen. O to více je ale v našem zájmu, aby přijímací zkoušky i otevření programu proběhlo dle plánu a uděláme pro to maximum,“ slibuje proděkan prof. Václav Janeček, vedoucí katedry tance. „Akademické vzdělání poskytuje aktivním profesionálům nejen odborné znalosti z taneční didaktiky, ale také kulturní a umělecký kontext oboru a otevírá tak umělcům další uplatnitelné vědomosti a obohacené zkušenosti,“ dodává.

Pro velkou poptávku se podařilo také navýšit směrné číslo pro přijetí na 12 studentů. Ti se již hlásí do konkrétní specializace, nově se otevírá také zaměření Taneční výchova vedle stávajících specializací Klasický tanec, Lidový tanec a Moderní a současný tanec. Kombinovaná forma spočívá ve víkendové výuce jednou měsíčně s intenzivním soustředěním na konci každého akademického roku a jejím cílem je umožnit soustavné vysokoškolské pedagogické vzdělání aktivním tanečníkům nebo tanečním lektorům. Víceletá pedagogická nebo umělecká praxe v oboru je podmínkou přijetí.

Více informací na webu katedry tance:

https://www.hamu.cz/cs/katedry-obory/katedra-tance/kombinovane-studium/

Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D.

tajemnice katedry tance HAMU

lucie.hayashi@hamu.cz

 

Lucie Hayashi

pro TANEČNÍ MAGAZÍN

HAMU otevírá studium pedagogiky tance

Možnost studia na HAMU v kombinovaném studiu

Pedagogika tance v tříletém bakalářském programu

Po třiceti letech se na Hudební a taneční fakultě opět otevírá distanční  prof. Václav Janeček studium – v bakalářském programu bude možné již od nového akademického roku 2020/21 dálkově studovat Pedagogiku tance. Kombinovaná forma spočívá ve víkendové výuce jednou měsíčně s intenzivním soustředěním na konci každého akademického roku. Oproti prezenční formě bude navíc nabídka obohacena o nové zaměření Taneční výchova vedle stávajících specializací Klasický tanec, Lidový tanec a Moderní a současný tanec. Novinkou také bude možnost hlásit se již přímo do jedné ze čtyř specializací.
„Reagujeme na palčivou potřebu oboru skloubit profesní praxi s dalším vzděláním,“ vysvětluje vedoucí katedry prof. Václav Janeček dlouholeté snahy o zavedení dálkového studia. „V určitém ohledu bude ale toto studium náročnější než denní forma, po studentech požadujeme velkou míru samostatnosti, je určeno pouze pro profesionály s vážným zájmem o metodické vzdělání. Vyžaduje vyzrálejší jedince, kteří mají možnost vlastní praxe a  prof. Václav Janeček  zkušenosti.“
Cílem kombinované formy studia je umožnit soustavné vysokoškolské pedagogické vzdělání aktivním tanečníkům nebo tanečním lektorům. Studentům, kteří se zároveň budou moci věnovat profesi aktivního tanečníka, a tím získávat nezbytné interpretační zkušenosti, se dostane metodicky ukotveného vzdělání v oblasti taneční pedagogiky. Uzávěrka přihlášek je již 30. března 2020.
Monika ŠTÚROVÁ
odborný referent správního úseku

Hudební a taneční fakulta
Akademie múzických umění v Praze
Malostranské nám. 12
118 00 Praha 1, Czech Republic
M: +420 736709760
T: +420 234244188

Monika Štúrová
pro TANEČNÍ MAGAZÍN