Katedra tance otevírá kombinované studium pedagogiky tance

Přihlášky do listopadu 2022

Katedra tance HAMU otevírá další běh kombinovaného programu Pedagogiky tance

Předloni se po třiceti letech otevřelo znovu kombinované studium Pedagogiky tance na pražské HAMU. Přivítalo dvanáct studentů ve čtyřech specializacích, kteří budou na podzim vstupovat do závěrečného třetího ročníku a aspirovat na titul bakalář umění (BcA.). Do akademického roku 2023/24 je tak katedra tance připravena přijmout dalších 14 uchazečů. Fakulta právě vyhlašuje podmínky přijímacího řízení, přihlášky bude možné zasílat do 30. listopadu 2022

Vysokoškolské studium tanečních oborů v dálkové formě je dlouho poptávanou možností, jak si při profesní praxi, kterou tanečníci nastupují velmi mladí v době nejlepší fyzické kondice, doplnit potřebné vzdělání. Vzhledem ke krátké interpretační kariéře se mnoho tanečníků uchyluje právě k pedagogické praxi. Tanec je oproti jiným uměleckým disciplínám zaměřen kromě jiných dovedností právě na vrcholový fyzický výkon a na pedagogy jsou tak kladeny vysoké nároky. Je vyžadováno vzdělání v oblasti anatomie, fyziognomie, kineziologie, psychosomatiky, psychologie a dalších disciplín spolu s dokonalým zvládnutím metodiky tanečních technik. Zároveň tato teorie nemůže probíhat bez závislosti na praktické aplikaci nových poznatků, proto je program zaměřen právě na propojení profesní praxe se studiem.

Jak studium probíhá a na co se zaměřuje?

„Akademické vzdělání poskytuje aktivním profesionálům nejen odborné znalosti z taneční didaktiky, ale také kulturní a umělecký kontext oboru a otevírá tak umělcům další uplatnitelné vědomosti a obohacené zkušenosti,“ argumentuje prof. Václav Janeček, prorektor AMU, dlouholeté snahy o zavedení dálkového studia.

Program probíhá formou kombinace kontaktní a bezkontaktní výuky v poměru 1:4, v praxi to tedy znamená, že na 10 hodin prezenčního setkání za semestr připadá přibližně 40 hodin distančního studia. Studenti se osobně setkávají se svými pedagogy většinou jedenkrát za měsíc, a to od října do června.

„Oproti prezenčnímu studiu je daleko více akcentováno samostudium, což obnáší širokou škálu aktivit, jež jsou náročné na čas a studentovu vnitřní disciplínu v plnění zadaných úkolů,“ vysvětluje garantka programu Andrea Opavská náročnost této formy studia.

„Jedná se například nastudování zadané literatury k daným tématům, systematické a praktické ověřování si probraných témat ve své pedagogické praxi a následné konzultace s pedagogem daného předmětu na základě pořízeného videozáznamu z výuky, absolvování určitého počtu observací u doporučených pedagogů a vytváření strukturovaného záznamu, vyhledávání a shromažďování odborných informací, které se týkají probíraných témat atd. V rámci bezkontaktní výuky je kladen velký důraz na rozvoj kritického myšlení studenta, který je zároveň veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.“

Nová specializace Taneční výchova

První přijímací zkoušky se konaly na jaře 2020 a jejich průběh i následný první rok studia byl samozřejmě značně poznamenán pandemií. Studenti nastoupili do čtyř specializací: Klasický tanec, Lidový tanec, Moderní a současný tanec a nově také Taneční výchova. Právě ta zaznamenala největší poptávku. Zaměřuje se na rozvoj samostatné a tvůrčí pedagogické práce pedagoga taneční výchovy a jeho odbornosti při práci s dítětem s přihlédnutím k charakteristikám daného období vývoje jedince. Velkým přínosem kombinovaného studia tohoto oboru je spolupráce a kontakt s profesionálním tanečním světem, který přináší do práce s dětmi inspiraci, pro studujícího pedagoga je zdrojem informací z aktuálního dění na taneční platformě a vybavuje studenty vlastní tanečně pohybovou zkušeností.

„Student této specializace získá elementární informace, týkající se potřeb dítěte v daném věku. Bude seznámen s vhodnými motivacemi a inspiracemi, které se u dětí rozvíjí pohybem a tvořivou prací. Podstatou je projev dítěte, jeho harmonický rozvoj, přirozený pohyb, tvořivost a rozvoj celé dětské osobnosti,“ komentuje náplň studia hlavní pedagožka tohoto oboru, Lucie Hlaváčková.

„Cílem oboru je seznámit se se základními charakteristikami a specifikami taneční výchovy dětí jednotlivých věkových kategorií od předškolního věku po starší školní věk a zároveň naučit se pracovat s představou a přiměřeným způsobem umět zprostředkovat pohybové principy. Hlavním tématem, které prochází celou výukou, je kreativita a vědomé rozvíjení emocionální, psychické a fyzické stránky osobnosti dítěte,“ dodává.

 Jaké předpoklady musí uchazeč splňovat?

Kontaktní lekce nepokrývají pohybové tréninky a techniky. Uchazeč, který projeví zájem o studium pedagogiky tance v kombinované formě, by měl mít již vlastní profesní zkušenost, interpretační nebo pedagogickou. Musí mít možnost své získané informace aplikovat v praxi a tím si ověřovat jejich funkčnost.

Spolu s přihláškou je nutno do 30. listopadu 2022 zaslat také motivační dopis s důrazem na zamýšlené zaměření (klasický tanec / moderní a současný tanec / lidový tanec / taneční výchova), doklad o víceleté praxi v oboru a video s ukázkou vlastního pedagogického výstupu a koncepci tréninku pro další kolo. Na základě dodaných materiálů komise rozhodne o postupu uchazečů k vykonání dalšího kola přijímacího řízení v lednu 2023. To zahrnuje kromě pedagogického výstupu a pohovoru také prověrku ze znalosti kulturního prostředí, dějin umění, hudby a tance. Další informace je možné nalézt na webových stránkách Hudební a taneční fakulty AMU.

Více informací: https://www.hamu.cz/cs

Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D. 

vedoucí Katedry tance

pro Taneční magazín