Primabalerína Maja Plisecká odešla

Svět přišel o jeden fenomén, o jednu epochu

 

 

 

 

2.5. 2015 zemřela v Berlíně  ve věku 89 let  ruská primabalerína Maja Plisecká.  Podlehla těžkému infarktu. Své politování nad skonem  této světové osobnosti vyjádřil také prezident Vladimír Putin.

7

TAS22: MOSCOW, RUSSIA. NOVEMBER 20. President of Russia Vladimir Putin has personally congratulated the great Russian ballet-dancer Maya Plisetskaya on her birthday and presented her a bouquet of corresponding number of roses. Addressing the audience at the festive gathering dedicated to the occasion Vladimir Putin has stressed "we are proud that we can call an artist of such fame a Russian ballerina". (ITAR-TASS photo/ Vladimir Rodionov; Sergei Velichkin) ----- ÒÀÑ62 Ðîññèÿ, Ìîñêâà. 20 íîÿáðÿ. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïîçäðàâèë ñåãîäíÿ ëè÷íî âåëèêóþ ðóññêóþ áàëåðèíó Ìàéþ Ïëèñåöêóþ ñ äíåì ðîæäåíèÿ è ïîäàðèë áóêåò èç 75 ðîç (íà ñíèìêå). Âûñòóïàÿ ñ ïîçäðàâèòåëüíîé ðå÷üþ íà òîðæåñòâåííîì âå÷åðå, ïîñâÿùåííîì 75-ëåòèþ Ìàéè Ïëèñåöêîé, ïðåçèäåíò Ðîññèè ïîä÷åðêíóë, ÷òî "ìû ãîðäèìñÿ, ÷òî òàêîãî âûäàþùåãîñÿ àðòèñòà ìû ìîæåì íàçâàòü ðóññêîé áàëåðèíîé". Ôîòî Âëàäèìèðà Ðîäèîíîâà (ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ)

Osobitá, inteligentní, poněkud svérázná, tato slova vystihují Maju Pliseckou.  Kariéra  Plisecké trvala zhruba šedesát let. Nejdříve jí tleskali po celém světě, coby tanečnici, později začala tvořit choreografie (první dílo byla Anna Karenina na hudbu Rodiona Ščedrina, jejího manžela).

 

855342 01.03.1961 Майя Плисецкая в балете на музыку С.Прокофьева "Ромео и Джульетта". Большой театр СССР (ныне Государственный академический театр оперы и балета России). Михаил Озерский/РИА Новости

Maja prožila těžké dětství i mnoho temných chvil během své kariéry.  Její rodina byla židovského původu, své dětství prožívala Maja  v ledových krajích, na soustroví Špicberky,  její otec tam pracoval jako ředitel uhelných dolů. Po vykonstruovaném procesu byl ale zastřelen  a matka, herečka němého filmu, byla poslaná do  gulagu.

10

Sama Maja také trpěla svým židovským původem, režim ji často sledoval, ponižoval a dlouho nesměla vycestovat na západ.  Praha byla jedním z prvních míst, kam Maja vycestovala a vzpomínala na ni moc ráda.

2

Čím větší potíže prožívala ve své kariéře, tím většího štěstí se jí dostalo v osobním životě. Maja si vzala hudebního skladatele Rodiona Ščedrina.

5

Její nejslavnější role je dozajista Odetta a Odilie a „Umírající labuť. Maja dávala do svého tance všechno, chodila dokonce sledovat  labutě, aby  jejich pohyby lépe pochopila.  Sama přiznala, že každé představení pro ni bylo velmi vyčerpávající.

1

Foto: Wikipedia

Vlastimil Harapes zavzpomínal  v rozhovoru pro Taneční magazín na Maju Pliseckou:

„Viděl jsem  Maju Pliseckou, když jí bylo 72 let. Je to celkově  neuvěřitelné,  jak to vůbec mohla dělat, i to, jak vypadala. Tančila „Umírající labuť“,  pouhé 4 minuty. Bylo to tak úžasné, že musela svoje vystoupení opakovat.“

 

Taneční magazín

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..