„Zpívání z balkónu“ českolipské radnice 2022

2. ročník benefičního koncertu

Martinová, Březinová i France s Harichem zazpívají společně z balkónu českolipské radnice

Letos se podruhé v rámci podpory kultury, cestovního ruchu a znovu potkávání se mezi spoluobčany uskuteční benefiční koncert Zpívání z balkónu českolipské radnice v České Lípě ve středu 24. srpna 2022 a to opravdu přímo z balkónu radnice na náměstí T. G. Masaryka. Akce bude pro všechny příchozí diváky zdarma. Město Česká Lípa drží prvenství v uspořádání tohoto koncertu mimo hlavní město Praha, kde tyto benefice pořádal v rámci covidového období ze svého balkónu zpěvák a producent  Martin France.  Ostatní města se začínají v letošním roce postupně ozývat.

Před koncertem, nad kterým letos opět převzala záštitu starostka města Česká Lípa Jitka Volfová a nově ministr pro místní rozvoj ČR Ivan Bartoš, se od 17.00 uskuteční koncert českolipských a libereckých kapel.  Rozehrajeme náměstí a hned od 18.00 hodin začíná už zmíněná charita., kde by se měl zároveň předat finanční šek pro postiženou dívku Amálku z Českolipska a to nejen z dobrovolného příspěvku od diváků.

A koho, že diváci po slavnostním zahájení místní starostky uvidí diváci na koncertě? S diváky by se měla přijet pozdravit například českolipská rodačka Zuza Nová, která vloni překvapila přítomné diváky svým ohromným hlasem, ze Slovenska dorazí zpěvák, který se na Českolipsko rád vrací a je to mladý a velmi nadaný talent Martin Harich, rocková zpěvačka, muzikálová zpěvačka, profesorka na Mezinárodní konzervatoři v Praze a taky pořád stále částečně rebelka Marcela Březinová, která se také k okolí České Lípy pravidelně a s láskou vrací. Hlavní hvězdou tohoto klání bude countryová zpěvačka, skladatelka a kytaristka Věra Martinová, která se už na všechny fanoušky moc těší,  i když na balkóně bude zpívat premiérově. No a do mozaiky 5 zpěváků  chybí poslední díl, který doplní už zmíněný zpěvák a herec Martin France, který má Českou Lípu opravdu hluboko v kořenech, neboť zde studoval na Střední ekonomické škole a má zde i své rodiče. Moderace se opět podruhé se svým osobitým přístupem ujme moderátor Zdeněk Barnet.

Dle slov producenta jde hlavně o to, aby se  lidé, které tento koncert bude zajímat, přišli  pobavit a jak diváci, tak účinkující,  dokázali vytvořit alespoň na chvíli v této nelehké době vzájemně úsměv na tvářích.

Martin Production, Taneční magazín

Katedra tance otevírá kombinované studium pedagogiky tance

Přihlášky do listopadu 2022

Katedra tance HAMU otevírá další běh kombinovaného programu Pedagogiky tance

Předloni se po třiceti letech otevřelo znovu kombinované studium Pedagogiky tance na pražské HAMU. Přivítalo dvanáct studentů ve čtyřech specializacích, kteří budou na podzim vstupovat do závěrečného třetího ročníku a aspirovat na titul bakalář umění (BcA.). Do akademického roku 2023/24 je tak katedra tance připravena přijmout dalších 14 uchazečů. Fakulta právě vyhlašuje podmínky přijímacího řízení, přihlášky bude možné zasílat do 30. listopadu 2022

Vysokoškolské studium tanečních oborů v dálkové formě je dlouho poptávanou možností, jak si při profesní praxi, kterou tanečníci nastupují velmi mladí v době nejlepší fyzické kondice, doplnit potřebné vzdělání. Vzhledem ke krátké interpretační kariéře se mnoho tanečníků uchyluje právě k pedagogické praxi. Tanec je oproti jiným uměleckým disciplínám zaměřen kromě jiných dovedností právě na vrcholový fyzický výkon a na pedagogy jsou tak kladeny vysoké nároky. Je vyžadováno vzdělání v oblasti anatomie, fyziognomie, kineziologie, psychosomatiky, psychologie a dalších disciplín spolu s dokonalým zvládnutím metodiky tanečních technik. Zároveň tato teorie nemůže probíhat bez závislosti na praktické aplikaci nových poznatků, proto je program zaměřen právě na propojení profesní praxe se studiem.

Jak studium probíhá a na co se zaměřuje?

„Akademické vzdělání poskytuje aktivním profesionálům nejen odborné znalosti z taneční didaktiky, ale také kulturní a umělecký kontext oboru a otevírá tak umělcům další uplatnitelné vědomosti a obohacené zkušenosti,“ argumentuje prof. Václav Janeček, prorektor AMU, dlouholeté snahy o zavedení dálkového studia.

Program probíhá formou kombinace kontaktní a bezkontaktní výuky v poměru 1:4, v praxi to tedy znamená, že na 10 hodin prezenčního setkání za semestr připadá přibližně 40 hodin distančního studia. Studenti se osobně setkávají se svými pedagogy většinou jedenkrát za měsíc, a to od října do června.

„Oproti prezenčnímu studiu je daleko více akcentováno samostudium, což obnáší širokou škálu aktivit, jež jsou náročné na čas a studentovu vnitřní disciplínu v plnění zadaných úkolů,“ vysvětluje garantka programu Andrea Opavská náročnost této formy studia.

„Jedná se například nastudování zadané literatury k daným tématům, systematické a praktické ověřování si probraných témat ve své pedagogické praxi a následné konzultace s pedagogem daného předmětu na základě pořízeného videozáznamu z výuky, absolvování určitého počtu observací u doporučených pedagogů a vytváření strukturovaného záznamu, vyhledávání a shromažďování odborných informací, které se týkají probíraných témat atd. V rámci bezkontaktní výuky je kladen velký důraz na rozvoj kritického myšlení studenta, který je zároveň veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.“

Nová specializace Taneční výchova

První přijímací zkoušky se konaly na jaře 2020 a jejich průběh i následný první rok studia byl samozřejmě značně poznamenán pandemií. Studenti nastoupili do čtyř specializací: Klasický tanec, Lidový tanec, Moderní a současný tanec a nově také Taneční výchova. Právě ta zaznamenala největší poptávku. Zaměřuje se na rozvoj samostatné a tvůrčí pedagogické práce pedagoga taneční výchovy a jeho odbornosti při práci s dítětem s přihlédnutím k charakteristikám daného období vývoje jedince. Velkým přínosem kombinovaného studia tohoto oboru je spolupráce a kontakt s profesionálním tanečním světem, který přináší do práce s dětmi inspiraci, pro studujícího pedagoga je zdrojem informací z aktuálního dění na taneční platformě a vybavuje studenty vlastní tanečně pohybovou zkušeností.

„Student této specializace získá elementární informace, týkající se potřeb dítěte v daném věku. Bude seznámen s vhodnými motivacemi a inspiracemi, které se u dětí rozvíjí pohybem a tvořivou prací. Podstatou je projev dítěte, jeho harmonický rozvoj, přirozený pohyb, tvořivost a rozvoj celé dětské osobnosti,“ komentuje náplň studia hlavní pedagožka tohoto oboru, Lucie Hlaváčková.

„Cílem oboru je seznámit se se základními charakteristikami a specifikami taneční výchovy dětí jednotlivých věkových kategorií od předškolního věku po starší školní věk a zároveň naučit se pracovat s představou a přiměřeným způsobem umět zprostředkovat pohybové principy. Hlavním tématem, které prochází celou výukou, je kreativita a vědomé rozvíjení emocionální, psychické a fyzické stránky osobnosti dítěte,“ dodává.

 Jaké předpoklady musí uchazeč splňovat?

Kontaktní lekce nepokrývají pohybové tréninky a techniky. Uchazeč, který projeví zájem o studium pedagogiky tance v kombinované formě, by měl mít již vlastní profesní zkušenost, interpretační nebo pedagogickou. Musí mít možnost své získané informace aplikovat v praxi a tím si ověřovat jejich funkčnost.

Spolu s přihláškou je nutno do 30. listopadu 2022 zaslat také motivační dopis s důrazem na zamýšlené zaměření (klasický tanec / moderní a současný tanec / lidový tanec / taneční výchova), doklad o víceleté praxi v oboru a video s ukázkou vlastního pedagogického výstupu a koncepci tréninku pro další kolo. Na základě dodaných materiálů komise rozhodne o postupu uchazečů k vykonání dalšího kola přijímacího řízení v lednu 2023. To zahrnuje kromě pedagogického výstupu a pohovoru také prověrku ze znalosti kulturního prostředí, dějin umění, hudby a tance. Další informace je možné nalézt na webových stránkách Hudební a taneční fakulty AMU.

Více informací: https://www.hamu.cz/cs

Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D. 

vedoucí Katedry tance

pro Taneční magazín

„Noc s hvězdami“

Pozvánka na koncert na zámku Zahrádky 2022

Agentura Martin Production a Via Gabreta si Vás dovolují pozvat na 24. ročník benefičního koncertu „Noc s hvězdami“ na zámku Zahrádky u České Lípy:

 

–        KDY: sobota 6. srpna 2022 od 18:00 hodin

–        KDE: zámek Zahrádky, Zahrádky 1, 471 01 Zahrádky

–        Účinkují: Bára Basiková, Marcela Březinová, Martin France, Zbyněk Drda, Milan Devinne, Tomáš Ringel a Lena White

Martin Production, Taneční magazín 

KoresponDance skončil

Oživil Žďár nad Sázavou a oslavil své 10. výročí bohatým programem

10. ročník festivalu KoresponDance je úspěšně za námi, za což vděčíme i Vám, návštěvníkům! Děkujeme, že jste s námi byli přitom! Stejně tak jsme vděční za všechny Vaše pozitivní reakce, které jsou pro nás hnacím motorem do dalších let! 😊

Téměř pět desítek představení přilákaly během čtyř dnů (od 14. do 17. července) návštěvníky z Prahy, Brna, Plzně nebo ze zemí jako Anglie, Maďarska či Slovenska do Žďáru nad Sázavou, kde po Praze proběhla hlavní část festivalu. Tanec a cirkusové umění pronikly do nejrůznějších zákoutí zdejšího zámku, představení se odehrála i v ulicích, veřejných prostorech a na nečekaných místech. Bohatý program oslovil všechny věkové kategorie, od nejmenších po seniory, festival si nenechali ujít ani profesionálové z oboru. Ačkoliv počasí si s venkovní produkcí tu a tam zahrávalo, přesto, až na drobné výjimky, neolivnilo plánovaný program. KoresponDance opět nabídl pestrou paletu představení, filmových projekcí, besed i řadu masterclassů a workshopů, jež vedli hostující umělci pro tanečníky i širokou veřejnost.

Zejména silné byla pro nás i pro publikum představení choreografa a tanečníka Josefa Nadje, který přivezl projekt OMMA s osmi muži z různých koutů Afriky, a ten se stal jedním z nosných představení festivalu. Dalším horkým želízkem v ohni byl australský performer James Batchelor s představením Metasystémy, do něhož s uměleckým citem zapojil zaměstnankyně tamní továrny TOKOZ a které si někteří diváci nenechali ujít ani napotřetí. Izraelská choreografka a performerka Galit Liss vtáhla do tance ženy – seniorky z Vysočiny, jež dokázaly, že s tancem se dá začít v každém věku. Představení u části publika vyvolalo hluboké a dojemné zážitky a hlavní hrdinky sklidily spontánní poděkování ještě po jeho skončení.

České performerky PocketArt ve své scénografii zprostředkovaly úvahu nad naším vztahem k přírodě a životnímu prostředí. Uskupení Bollwerk s unikátní site-specific trilogií rozpohybovalo a rozčeřilo neobvyklá místa jako úpatí Zelené hory, továrnu TOKOZ a Pilskou vodní nádrž. Imaginativní podívanou s polystyrenovými objekty zprostředkoval italský umělec Andrea Salustri, akrobaté a žongléři Hippana.Maleta připravili neobvyklé představení, v němž vyprávěli o svých životech v běhu a díky němuž sršelo publikum humorem. Finská tanečnice a choreografka Maria Nurmela zas předvedla svůj abstraktní a intimní tanec v působivém prostoru zámeckého sklepení a díky festivalu získala i diváky, kteří by za běžných okolností abstraktní performanci nenavštívili. Zapůsobila na ně nejen díky své choreografické práci, ale i díky dialogu s gotickými sklepy. Zajímavá byla ale i další představení.

První festivalový večer odstartoval ve znamení hudby benefičním koncertem harfistky Ekateriny Levental ve prospěch ukrajinských uprchlíků, jež kouzelně experimentovala s akustikou barokní konírny. Živé umění bylo doplněno filmovými projekcemi z vlastní produkce či díky spolupráci s Festivalem tanečních filmů. Prostor byl dán i dětskému umění; nejmenší uvedli dvojici představení pro své vrstevníky i dospělé.

Přejeme vám pohodové pokračující léto! 😊

 

Barbara Dušková, KorsponDance

Taneční magazín